Pekne formátovaná PHP konzolová aplikácia

php Symfony Composer

Nikedy potrebuješ vytvoriť konzolové rozhranie pre tvoju aplikáciiu a keď ho chceš mať pekne naformátované, farebné, prípadne tam má byť nejaká tá tabulka, tak to nie je ľahké spraviť. Môžeš pozrieť na internet a zistiť, ako niečo také spraviť, no buď pripravený, že písania bude dosť a stále to nebude ono.

Symfony console

S komponentou Symfony console urobíš všetko na čo si zvyknutý pri práci s konzolou. Napríklad tabulky, loader ( progress bar ), otázky, dialógy, atď. A pomôže ti s veľa daľšími bežnými vecami. Je jednoduche pridať povinný alebo nepovinný argument, vytvoriť help alebo pridať ďaľší príkaz.

Nový problém – Anagram

Nadviažem na môj predchádzajúci článok [Čo to je Composer]. Ako príklad tam je projekt, kde musíš zistiť, či zadaný reťazec je palindróm alebo nie. Teraz to rozšírime o ďaľší problém.

Anagram (z gr. anagrafein – prepísať) alebo prešmyčka je slovo, ktoré vznikne zmenou poradia písmen v inom slove.

 • Wikipedia

Riešenie zahŕňa CLI, pomocou ktorého sa bude dať lahko testovať, či sú slová anagramy alebo palindrómy. Samozrejme musí byť dostupný help pre každý príkaz a nápoveda ako ho použiť.

Krok za krokom

Projekt si môžeš stiahnut z GitHub commitu alebo si prejsť spomenutý článok a vytvoriť si ho sám. Mal by si skončiť s takouto adresárovou štruktúrou :

src
  Palindrome.php
tests
  PalindromeTest.php
vendor
  …
composer.json
composer.lock

Opäť začneme testami. Takže vytvor súbor AnagramTest.php v adresári src. Názov triedy bude Anagram a metóda môže byť isAnagram. Testovať treba nejaký anagram a iný reťazec, ktorý nie je anagram.

use src\Anagram;

class AnagramTest extends PHPUnit_Framework_TestCase {

  private $anagram;

  public function setUp() {
    $this->anagram = new Anagram();
  }

  public function testSuitableString() {
    $this->assertTrue($this->anagram->isAnagram('silent', 'listen'));
    $this->assertTrue($this->anagram->isAnagram('I am Lord Voldemort', 'Tom Marvolo Riddle'));
  }

  public function testNotSuitableString() {
    $this->assertFalse($this->anagram->isAnagram('anagram', 'palindrome'));
  }
}

Anagram

Je veľa spôsobov ako zistiť či sa jedná o anagram. Jeden z nich je zoradiť oba reťazce podla abecedy a porovnať ich. Ak sa rovnajú, tvoria anagram. Pre istotu možeš vymazať medzery a zmeniť pismená na malé.

namespace src;

class Anagram {
  /**
   *
   * @param string $str1
   * @param string $str2
   * @return boolean
   */
  public function isAnagram( $str1, $str2 ) {
    return $this->sortString($this->sanitizeString($str1)) === $this->sortString($this->sanitizeString($str2));
  }

  /**
   * Odstrani vsetky medzery a zmeni pismena na male
   * @param string $str
   * @return string
   */
  private function sanitizeString( $str ) {
    return \strtolower(\str_replace(' ', '', $str));
  }

  /**
   * Zoradi pismena v retazci podla abecedy
   * @param string $str
   * @return string
   */
  private function sortString( $str ) {
    $chars = str_split($str);
    sort($chars);
    return implode('', $chars);
  }
}

pusti testy phpunit --bootstrap ./vendor/autoload.php ./tests/AnagramTest.php. Výsledok by mal byť OK (2 tests, 3 assertions) a ty smieš pokračovať vo vytváraní rozhrania pre príkazový riadok.

Vytváranie rozhrania pre príkazový riadok

Najskôr musíš nainštalovať Symfony Console balíček. Otvor si súbor composer.json a pridaj novú závislosť do kľúča require a spusti príkaz composer install.

  ...
  "require": {
    "phpunit/phpunit": "^4.6.0",
    "symfony/console": "~2.6"
  },
  ...

Teraz, keď máš všetko potrebné, vytvor adresár bin v koreňovom adresári. Tam bude umiestnená celá konzolová aplikácia. Na konci budeš spúšťať iba hlavný skript, ktorý berie ako argumenty názov príkazu a jeho argumenty.

Aby v tom bol poriadok, štruktúra bude nasledovná :

bin
  command
    AnagramCommand.php
    PalindromeCommand.php
  console.php
src
  …
tests
  …
vendor
  …
composer.json
composer.lock

Pretože bola vytvorená nová zložka ( nový namespace, ktorý treba namapovať ) musíš túto zložku zapísať do autoload a znovu vygenerovať autoload.php pomocou príkazu composer dump-autoload.

  ...
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "src\\" : "src",
      "bin\\": "bin"
    }
  }
  ...

AnagramCommand.php

Je čas vytvoriť prvý príkaz. Ten sa vytvára dedením od triedy Command z Symfony\Component\Console\Command. Potom treba nastaviť základné informácie ako napr. meno, popis, zoznam argumentov, atď. Na to je určená metóda, ktorú je nutné prepísať ( overridnuť ) – protected function configure().

namespace bin\command;

use Symfony\Component\Console\Command\Command;
class AnagramCommand extends Command {
  protected function configure() {
    $this
      ->setName('anagram')
      ->setDescription('Skontroluje, či sú dva reťazce anagram.')
      ->addArgument('word', InputArgument::REQUIRED, 'Hlavné slovo')
      ->addArgument('anagram', InputArgument::REQUIRED, 'Slovo, ktoré ma byť skontrolované, či tvorí anagram s hlavným slovom')
      ->setHelp("Anagram alebo prešmyčka je slovo, ktoré vznikne zmenou poradia písmen v inom slove.\nOdkaz : https://sk.wikipedia.org/wiki/Anagram")
    ;
  }
}

Časť setName je myslím jasná. Popis ( setDescription ) je krátky text zobrazený v zozname dostupných príkazov ako nápoveda narozdiel od pomocného textu ( setHelp ), ktorý je zobrazený na vyžiadanie zadaním --help. Príkaz berie dve slová / reťazce ako argument aby vyhodnotil, či sa jedná o anagram alebo nie. Nazval som ich word a anagram, nastavil ako povinné s popisom ‘Hlavné slovo’ a ‘Slovo, ktoré ma byť skontrolované, či tvorí anagram s hlavným slovom’.

Metóda protected function execute($input, $output) je miesto diania. Hodnoty argumentov získaš z objektu $input a výstup na konzolu posielaš cez $output.

namespace bin\command;

use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;
use src\Anagram;

class AnagramCommand extends Command {
  ...
  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output) {
    $word = $input->getArgument('word');
    $anagramWord = $input->getArgument('anagram');

    $anagram = new Anagram();

    if( $anagram->isAnagram($word, $anagramWord) ) {
      $output->writeln('Tieto dva reťazce tvoria anagram!');
    } else {
      $output->writeln('Tieto dva reťazce NEtvoria anagram!');
    }
  }
}

PalindromeCommand.php

Tu znova nastavíš nový príkaz spolu s vykonávanou metódou. V tomto prípade je to mierne ľahšie, pretože berie iba jeden argument a ten testuje.

namespace bin\command;

use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;
use src\Palindrome;

class PalindromeCommand extends Command {
  protected function configure() {
    $this
      ->setName('palindrome')
      ->setDescription('Zistí či reťazec je palindróm alebo nie')
      ->addArgument('string', InputArgument::REQUIRED, 'Reťazec, ktorý ma byť skontrolovaný')
      ->setHelp("Palindróm je slovo, veta, číslo (všeobecne akákoľvek postupnosť symbolov), ktorá má tú vlastnosť, že ju možno čítať v ľubovoľnom smere (sprava doľava alebo zľava doprava) a má vždy rovnaký význam.\nOdkaz : https://sk.wikipedia.org/wiki/Palindróm")
    ;
  }

  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output) {
    $string = $input->getArgument('string');

    $palindrome = new Palindrome();

    if( $palindrome->check($string) ) {
      $output->writeln('Tento reťazec je palindróm!');
    } else {
      $output->writeln('Tento reťazec nie je palindróm!');
    }
  }
}

console.php

Hlavný súbor aplikácie, kde pospájaš všetky časti spolu s autoloaderom. To znamená vytvoriť objekt Application, pridať príkazy a spustiť aplikáciu.

namespace bin;

$container = require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

use Symfony\Component\Console\Application;

$console = new Application('First Symfony Console Application', '0.1.0');

$console->addCommands(array(
  new \bin\command\AnagramCommand(),
  new \bin\command\PalindromeCommand()
));

$console->run();

Testovanie aplikácie

Všetko je pripravené a môžeš to vyskúšať. Stačí spustiť príkaz php console.php a mal by si vidieť pekne naformátovaný výstup s informáciou o názve aplikácie, využití, možnosťami a dostupnými príkazmi.

Na otestovanie palindrómu napíš php console.php "Matej je tam" a malo by to skončiť hláškou ‘Tento reťazec je palindróm!’. Alebo ak nevieš čo robí príkaz anagram z dostupných príkazov, napíš php console.php anagram --help a dá ti to všetky potrebné infrormácie, ktoré potrebuješ.

Záver

Je veľa ďaľších vecí, ktoré to dokáže. Skús spustiť príkaz anagram ( php console.php anagram ) bez argumentov a hneď vypíše červenú hlášku informujúcu o nedostatku argumentov – ‘Not enough arguments (missing: „word, anagram“).’. Ak príkaz nepotrebuje niektorý z argumentov na svoj beh, môžeš ho nastavit ako InputArgument::OPTIONAL, alebo ak má mať nejaké dodatočné nastavenia ( prepínače ), ako napríklad -h alebo --help použi metódu addOption(...).

Celý projekt možeš nájsť na GitHube.

Odkazy

Konzolová komponenta od Symfony a úvod k nej ( v angličtine ).


Pridať nový komentár